POLÍTICA DE PRIVACIDAD

INTRODUCCIÓ
La seva privadesa és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document us expliquem quines dades recopilem dels usuaris, com les utilitzem i per a què, entre altres indicacions. Per a la vostra informació, mai sol·licitarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai no la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai no utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no especificada prèviament. Com a usuari, haurà de llegir atentament aquesta política de privadesa de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions perquè el prestador pugui modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense l’obligació de preavisar, i és necessària la publicació al lloc web del prestador.
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT Identitat: ADVOCADES I MÉS (també el prestador) NIF: B64289192 Adreça postal: Camí Reial, 377, 4t – 2a. 08301 Mataró – Barcelona Correu electrònic: info@advocadesimes.com ADVOCATS I MÉS, com a responsable del Lloc Web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i una altra normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.
MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE recaptar: Les dades que recollim i com les obtenim és la següent: mitjançant el formulari de contacte: nom, email, telèfon, FINALITAT DEL TRACTAMENT Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el vostre consentiment per a cadascuna de les finalitats a l’apartat corresponent de la web: formulari de contacte: per respondre a consultes i o proporcionar informacions requerides per a l’Usuari Altres finalitats: o Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent; o Realització d’anàlisi de perfils i d’usabilitat de la web, a través de les galetes (esmentades a la política de galetes); o Xarxes socials: a l’apartat corresponent s’especifica l’ús de les xarxes socials. Ús de Fotografies: Les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat d’ADVOCADES I MÉS Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” al mail ressenyat. D’acord amb la LSSICE, ADVOCADES I MÉS no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic. No tractarem les vostres dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial. No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.
LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les dades al formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcació de la casella de verificació. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de privadesa suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites. En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals i comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent és l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.
TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el vostre dret de cancel·lació, oposició o revocació del consentiment. Fins i tot havent exercit els seus drets de manera correcta, haurem de conservar degudament bloquejades les dades mentre durin els terminis legalment previstos a les disposicions aplicables. DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES: ADVOCADES I MÉS no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador. La informació que ens proporcioneu tant a través d’aquest lloc web serà allotjada als servidors d’ADVOCADES I MÉS. El tractament de les dades de l’entitat està regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. DRETS DELS INTERESSATS: Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant ADVOCADES I MÉS presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@advocadesimes.com, indicant com a Assumpte: ” PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS INTERESSATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.
drets: Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament. Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o s’hi cessi. Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar-ne el futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a linteressat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments. Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (www.aepd.es).
MESURES DE SEGURETAT: Les dades que ens faciliti seran tractades de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia. i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent. IDIOMA L’idioma aplicable a aquesta política de privadesa és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.
XARXES SOCIALS Us informem que ADVOCADES I MÉS pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials d’ADVOCADES I MÉS es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que sigui procedent en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. ADVOCADES I MÉS tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin. Queda prohibida la publicació de continguts: – Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe. – Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que ADVOCADES I MÉS consideri inadequats. – I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·ligent i industrial . Així mateix, ADVOCADES I MÉS es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats. En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, ADVOCAT I MÉS quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a aquesta plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les condicions corresponents particulars de la xarxa en qüestió.
CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
ADVOCADES I MÉS es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.
REVOCABILITAT
El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a ADVOCADES I MÉS en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.
LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre ADVOCADES I MÉS amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.